Вашата оценка

Поверителност

Уведомление за поверителност

 

 Във връзка с влезлия в сила Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), настоящето Уведомление за поверителност има за цел да Ви информира относно начина, по който „ТА Мондел  Травел“  ООД („ние“) събираме и обработваме данни, когато посещавате интернет страницата ни, отправите запитване и/или се възползвате от предоставяните от нас на услуги.

За всеки друг случай, в който събираме и обработваме Ваши данни (напр. когато кандидатствате или постъпите на работа при нас), ще Ви бъде предоставена аналогична информация относно конкретното обработване към момента на получаването на данните.

1.      КОИ СМЕ НИЕ?

Администратор на Вашите лични данни е „ТА Мондел Травел ООД” с ЕИК 200662671, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Красно село, ул. "Яков Крайков" 21, ет.7, ап.21, и адрес на кореспонденция гр. София 1000, ул. "Цар Самуил" 32, телефон за връзка 02/980 33 22, моб. 0888/105-420, 0885/145-573, имейл адрес: info@mondel-travel.com.

  ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ

 

ТА Мондел Травел ООД спазва професионални стандарти и принципи на работа при обработване на данните Ви - добросъвестност, законосъобразност, строга съотносимост с целите на обработка, стриктност, актуалност, ограничение на съхранението, поверителност и  необходимо ниво на сигурност.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

Можем да обработваме (събираме) следните данни:

Когато посещавате интернет страницата ни:

 

 „ТА Мондел  Травел“  ООД използва „бисквитки“ или подобни инструменти на нашия сайт, за да подобрим неговата функционалност, представяне, както и Вашето преживяване. Ние можем автоматично да събираме следната информация:

3.1.Информация, от която виждаме как използвате интернет страницата, включително адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на компютъра Ви с интернет, информация за влизане, тип и версия на браузъра, настройка на часови зони, видове и версии на браузъра, операционна система и платформа;

3.2.Статистическа информация за посещението Ви през и от този сайт (включително дата и час), време за отговор на страницата, грешки, продължителност на посещенията на определени страници, превъртане, кликвания), методите, използвани за прелистване от страницата, трафични данни;

Статистическите данни и обобщени трафични отчети не съдържат данни, които биха могли да бъдат свързани с отделен посетител на уебсайта.

Повече информация относно „бисквитки“ на уебсайта ни и как да ги ограничите, може да откриете

тук.
Когато ни изпратите съобщение, запитване или искане:

1.     Вашите имена, адрес на електронна поща и телефон (ако е посочен).

2.     Информация за съобщенията в т.ч. подадени от Вас оплаквания, включително потвърждения за прочетено съобщение, за да можем да Ви обслужваме и да обработваме евентуалните Ви оплаквания.

 Всяка допълнителна информация, която сте решили да ни споделите заедно със съобщението.

 

Когато се абонирате за нашия информационен бюлетин:

 

 

1.     Вашите имена (име и фамилия);

 

2.     Адрес на електронна Ви поща;

 

  Когато (желаете да) станете наш клиент:

 

1.     Вашите имена (име и фамилия), дата на раждане/възраст, имейл адрес, домашен адрес, номер на личен документ /лична карта/паспорт за самоличност/, Единен граждански номер (ЕГН) - в случаите, когато това е необходимо с цел изпълнение на договорните си отношения, или ако сме законово задължени.

2.     Данни за здравословното Ви състояние (при сключване на медицинска застраховка и/или при възникване на застрахователно събитие по време на Ваше пътуване);

3.     Ваши родствени връзки (в случаите, когато е необходимо упоменаването им за целите на договора – пътуване на малолетно/непълнолетно лице под ваша опека, граждански брак - при упоменаване на специални изисквания на младоженци, при попълването на формуляр за кандидастване за туристическа виза).

4.     Предоставянето на личните данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат предоставени, “ТА Мондел Травел ООД” няма да бъде в състояние да предостави исканата услуга.

Източници на данните:

 

1.     Субект на данните (Вие)

2.     Обществено достъпен, публичен регистър – например Търговски регистър, Имотен регистър, Национален туристически регистър към Министерство на туризма, Туристически агенти, които се явяват обработващи данните за целите на услугите, които ви предоставяме, наши партньори – туроператори

 

4.      НА КАКВО ОСНОВАНИЕ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

 

 

Когато използвате нашата интернет страница или ни изпратите съобщение, обработването на Вашите данни е необходимо за целите на нашите легитимните интереси и по-конкретно за:

  подобряване нивото на обслужване;

2.     подобряване съдържанието, функционалността и защитата на интернет страницата ни;

3.     отговаряне на Вашите искания, запитвания, заявки и оплаквания и поддържане на отношенията с Вас, ако сте клиент, доставчик или бизнес партньор.

Когато се абонирате за нашия информационен бюлетин, ние обработваме личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие за целите на предоставяне на рекламна информация. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

Когато (желаете да) станете наш клиент, ние обработваме личните Ви данни за предоставяне от нас на заявената услуга или с оглед разглеждане възможността за предоставяне на такава услуга, с цел:

 

·      осъществяване на организирано пътуване, хотелско настаняване, закупуване или издаване на бордна карта, самолетен, влаков, музеен или друг вид билет,  туристически ваучер; сключване на медицинска застраховка и застрахователни полици, или свързани с тях услуги; 

 

·      съдействие за издаване на виза за трети страни;

 

издаване на финансови документи (фактура)

  да се свържем с Вас във връзка с предоставяната от нас услуга.

 Освен това обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение да обработваме данните ви за целите на туристическото Ви пътуване и/или хотелско настаняване, издаване на бордна карта, резервационна бланка, туристически ваучер, транспортни услуги, издаване на финансови документи и застрахователни полици, или свързани с тях услуги, като сред нормативните документи, на които почиват тези задължения, са: Закон за туризма, Конвенция за международно гражданско  въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон, Статут и регулации на Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА), Международна конвенция за превоз на пътници и багаж по  железници (СIV), Международна конвенция за железопътни превози (CОТIF), Регламент (ЕС) No 1177/2010, Регламент (ЕО) No 261/2004, Регламент (ЕО) No  2006/2004 и др., включително:

 

Съгласно КЗ (Кодекса за застраховането), за да сключим медицинска застраховка във връзка с Ваше пътуване и при настъпило застрахователно събитие, да го обявим пред застрахователя.

 ·       Съгласно ДОПК и ЗДДС - за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури).

 ·       По Закона за гражданската регистрация – за целите на задължителната хотелска регистрация в мястото, в което ще отседнете.

 ·       По Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги - при разплащане чрез ПОС терминали.

 

 

5.      С КОГО МОЖЕМ ДА СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

  ТА Мондел травел ООД е търговско дружество, което функционира като туроператор и турагент, съгласно Удостоверение за регистрация РК-01-6411/17.06.2009г. За изпълнение на договорните ни отношения в унисон с действащото законодателство и нормативни актове, уреждащи нашата дейност, ние можем да разкриваме предоставените от Вас лични данни на:

 Туроператори, турагенти, екскурзоводи. превозвачи, хотели, транспортни компании, авиопревозвачи, застрахователни компании и др. (включително такива в друга държава) за целите на изпълнение на договора;

 


· Доставчици на услуги, които предоставят услуги по счетоводство, поддръжка на информационните ни системи и технологии, уебстраницата ни и други. Споделяме такава информация само когато третата страна има основателна причина да я ползва, за да ни предостави тази услуга. Ние ще разкрием личната Ви информация само на трети страни, които са се съгласили писмено да осигурят адекватно ниво на защита;

   

·         Централни и местни органи и други публични органи; органи за предотвратяване и разкриване на престъпления и регулатори, които имат правомощия да достъпват и/или изискват информация от нас; посолства и консулства на други страни и техните администрации, пред които кандидатствате за издаване на виза; Национална агенция по приходите и органите на държавната власт.

 

 

·         Нашите адвокати, професионални консултанти и одитори (в случай за защита на законния ни интерес).

 С оглед възможността клиентите, заявили желание да ползват наша услуга, да предоставят неистинска и/или невярна информация, “ТА Мондел Травел ООД”  осъществява детайлно проучване на информацията, която постъпва чрез подписване на договорите или он-лайн заявките с цел предотвратяване на незаконосъобразното ѝ обработване. В случай че в хода на проучването бъдат установени данни, които пораждат обосновани съмнения за извършено правонарушение, “ТА Мондел Травел ООД” сигнализира компетентните органи.

 Дружеството се ангажира да запази поверителността на информацията, свързана с Вас, и да спазва всички законови изисквания относно споделянето и разкриването на тази лична информация.

 

6.      ПРЕДАВАМЕ ЛИ ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПА?

 

Ние не прехвърляме Вашите лични данни в страни или територии извън Европейската икономическа зона, освен ако тази страна или територия гарантира достатъчно високо ниво на защита; Вие изрично се съгласите данните Ви да бъдат прехвърляни в други страни или това прехвърляне е необходимо за целите на договора между нас и реализиране на Вашето пътуване (например в случаите на пътуване в страна с визов режим).

 

 ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 Дружеството съхранява Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които те са били обработени (събрани) и за всяка друга допустима и свързана цел в съответствие с приложимите закони и подзаконови нормативни актове и легитимните ни бизнес интереси. По-конкретно “ТА Мондел Травел ООД” съхранява личните Ви данни в срокове, както следва:

 При законови основания: В съответствие с чл.91 от ЗТ - 2 години (плюс 6 месеца за движение на правна преписка „без движение”, след датата на изтичане на горепосочения срок).

 До изтичане на общата петгодишна давност при договорни отношения, (напр. чл.111 от Закона за задълженията и договорите във връзка с т.60-68 от ДРЗ към Закона за туризма) (с възможност за удължаване до 6 месеца за движение на правна преписка „без движение”, след датата на изтичане на горепосочения срок.)

 По Закона за счетоводството - 10 години, и/или до завършване на ревизията/насрещната проверка от НАП (ако е същата не е приключила преди изтичането на гореупоменатия срок).

 

  

При съдебни производства до изтичане на 5 години след архивиране на делото в съда. (с оглед събиране на разноски).

 

 

В случаите на свързани дела (например, при които едното се явява предхождащо другото, срокът изтича с изтичането на петата година по отношение на последното във времето).

 

 

След изтичането на горепосочените срокове ще заличим Вашите лични данни. освен ако обработването не е на законово основание и ако нормативен акт изрично не ни задължава да запазим данните Ви за по-дълъг срок.

Данните Ви ще бъдат съхранявани на хартиен и електронен носител, при разработена политика и организационни похвати  за сигурност, в пълно съответствие с Регламента.

 

 

8.      КАК ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ?

 

С цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, използваме необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството в Република България. Имайте предвид обаче че не е  възможно поверителността на данните, които споделяте в интернет да бъде изцяло гарантирана.

 

Въпреки това “ТА Мондел Травел ООД” полагаме всички разумни усилия за опазване неприкосновеността на личните данни, които може да ни станат известни в случаите, когато потребителите попълват и предоставят документи и информация чрез използване на резервационната бланка на този уебсайт.

 

9.      ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

1.     Право на достъп до личните Ви данни, включително под формата на тяхно копие: да знаете дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели и на кого ги разкриваме;

2.     Право да поискате актуализиране (коригиране) на непълни, неточни, неуместни или остарели данни.

3.     Освен това може да ограничите обработването, ако: обработваме Вашите лични данни без правно основание; след осъществяване на целите, за които са били събрани; ако сте възразили срещу обработването на основание „легитимен интерес“. В този случай ние няма да ги обработваме, а само съхраняваме, докато не проверим това твърдение.

4.     Ако обработваме Ваши лични данни въз основа на предоставено от Вас съгласие, Вие имате право да го оттеглите по всяко време, без това да е свързано с неудобства за Вас. Оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни преди неговото оттегляне.

5.     Право да възразите срещу изцяло автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, ако ние започнем да извършваме такова (за което ще Ви уведомим), при наличие на друго законово основание или когато обработването е за целите на директния маркетинг или нова, различна и не несъвместима с първоначалната цел.

6.     Право да поискате да изтрием Вашите лични данни при наличие на някое от следните основания: данните Ви вече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато оттегляте своето съгласие; когато възразявате срещу обработването, когато то е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни или при анулиране на договора за организирано пътуване или услуга преди началната дата на пътуване, в случай, че заличаването на данните Ви не противоречи на нашите договорни отношения и действащи нормативни актове в Република България.

7.     Право да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да ви бъдат предоставени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър), и/или да бъдат предадени на друга организация, но само когато обработваме данните Ви въз основа на договор или Вашето съгласие и обработването се извършва автоматично.

8.     Ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, можете да се обърнете към българската Комисия за защита на личните данни  ( София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; телефон: +359 2 91 53 518; факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща:  

1.     kzld@cpdp.bg

 

 

1.     ) или да заведете съдебно дело срещу Дружеството (или друг администратор на данни).

 

  

10. КАК ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВАТА СИ?

 

За да упражните някое от правата си можете да го заявите по всяко време чрез попълване на формуляр или да отправите искане в свободен текст по някой от познатите комуникационни канали (имейл, телефон). По специално:

 

 

       Лицата, чиито лични данни се обработват от “ТА Мондел Травел ООД”, имат право на достъп и право да поискат коригиране на отнасящите се до тях лични данни, чрез лично уведомление към Туроператора или Турагента - администратор на лични данни. В този случай сме длъжни по Ваше искане да отговори каква информация съхранява за Вас и как тя се обработва.

 

 В случай, че разполагаме с Ваши лични данни, имате право да поискате от нас следната информация:

 -    Данни и контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват Вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС);

 ·         Данни за контакт на Длъжностното лице, с когото можете да се свържете;

 ·         Цели и правно основание за обработката;

  ·         Категории лични данни, които се обработват;

 

·         Получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

  

·         Получатели в трети държави и/или международни организации, ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранции, че сигурността на данните при тях е на необходимото ниво;

 ·         Ако обработката се основава на легитимните интереси на ТА "Мондел травел" ООД или на трета страна, заедно с информация за тези интереси;

 ·         Предвиден срок, за който ще се съхраняват личните данни;

        Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с подаване на заявление за оттегляне на съгласие или да използвате имейл (писмо) със свободен текст.


Информацията и исканията се обработват безплатно, с изключение на законово регламентираните случаи, в които имаме право да определим разумна такса.

 

За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо да удостоверите самоличността си еднозначно – с личен документ, номер на договор за организирано пътуване, номер на резервация.

 

Календар
Блог
Да стягаме куфарите!
14 Май 2023 г.
Албания, обиколна програма, 20.05.2023 г. Другите пътища...

Другите пътища!   В случай че искате да усетите как се е пътувало в Римската империя или да стъпите на част от античната артерия VIA EGNATIA, изберете екскурзията до Албания с начална дата 20.05.2023 г. Древният път с обща дължина 1,120 к...

05 Март 2023 г.
Тайландски масаж - хармония между тялото и духа

Любопитно! Истинският цялостен тайландски масаж е едно от най - приятните преживявания, на което можете да се насладите, или пък да изтърпите. За повече от 3000 години, техниката се е развила до божествено съвършенство. Произлязъл от Индия, масажът е и...

03 Декември 2022 г.
Знаете ли?

Знаете ли? Toblerone е швейцарско шоколадово блокче, направено с мед и бадемова нуга. Създаден през 1908 г. от Теодор Тоблер и Емил Бауман. Toblerone e игра на думи от иманата "Tobler ” и “Torrone” , италианското име за медно &n...

Новини
17 Ноември 2023 г.
НОВА ГОДИНА в СЪРБИЯ и град ВЪРШАЦ - ВЪВ ВИНОТО Е ИСТИНАТА! У вину je истина! Включени две празнични вечери и неограничено количество напитки!

Ако искате да посрещнете Новата 2024- та година на уютно място, в централно разположен хотел и ресторант, предлагащ празнична атмосфера в компанията на певци и музиканти, които ще се погрижат за  доброто Ви настроение, Вашето място е хотел Сърби...

14 Август 2023 г.
ФИЛИПИНИ 2024 - обиколна програма

Екскурзията до Филипините ще Ви отведе до едно късче земя сред водите на Тихия океан, състоящо се от хиляди малки и големи острови, обградени от красиви пясъчни плажове с тюркоазени води и коралови рифове. Ще посетим няколко острова, приютили най-ва...

„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах